नाम पं. समिति सदस्य पिन कोड नं. पता मोबाईल नं. पार्टी का नाम वार्ड नं.
श्री शम्भूसिंह राजावत 322023 मु. पो. बोरदा 9929558803 निर्दलीय 1
श्री जसराज सिंह  322023 मु. पो. गूगडोद 9929309494 कॉग्रेस 2
श्रीमती शिमला देवी 322023 मु. पो. उदगांव 9414606525 कॉग्रेस 3
श्रीमती पिंकी देवी  322023 मु. रतनपुरा पो. लाखनपुर 9828119158 कॉग्रेस 4
श्री धनराज गूर्जर 322024 मु. पो. जोलन्दा 9571888151 भारतीय जनता पार्टी 5
श्री नादान गूर्जर 322023 मु. पो. बागडोली 9983683594 भारतीय जनता पार्टी 6
श्री रामभजन  322023 मु. कराडी पो. निमोद (राठोद) 9982346595 कॉग्रेस 7
श्रीमती पूनमसिंह  322024 मु. डिडवाडी पो. हिन्दुपुरा 9929217000 भारतीय जनता पार्टी 8
श्रीमती कमली मीना (प्रधान) 322024 मु. पो. मामडोली 9660478529 कॉग्रेस 9
श्रीमती निर्मला जैन 322023 मु. पो. बौंली तह. बौंली 9413063615 कॉग्रेस 10
श्री घमण्डीलाल मीना 322023 मु. लिलक्या थडी पो. झनून 9529729958 निर्दलीय 11
श्री शंकर  322030 मु. हनुमतपुरा पो. दतूली 9414533374 कॉग्रेस 12
श्री जसराम मीना  322030 मु. पो. पीपलदा 9785943007 निर्दलीय 13
सीमा बाई मीना 322030 मु. पो. जस्टाना 9414552079 निर्दलीय 14
श्री मनराज बैरवा  322030 मु. पो. गालदकलां 7073369015 कॉग्रेस 15
श्रीमती संतोष गूर्जर (उपप्रधान) 322024 मु. पो. खिरनी 9461965949 कॉग्रेस 16
विश्वभारती रैगर 322024 मु. जटावती पो. हथडोली  9672424119 कॉग्रेस 17
श्रीमती सुनिता 322024 मु. पो. भाडोती  7742323540 कॉग्रेस 18
श्रीमती ममता बैरवा  322024 मु. दिवाडा पो. शेषा 9785141008 कॉग्रेस 19
मनीषा मीना  322028   97840336440 निर्दलीय 20
श्री सोकरण      9610333096 कॉग्रेस 21
श्रीमती रुखसार खानम 322028 मु. पो. बहतेड तह. म. डूंगर 9413817106 कॉग्रेस 22
श्री सुरेन्द्र कुमार 322028 मु. पो. म. डूंगर 9785462036 कॉग्रेस 23
श्री हरकेश  322033 मु. कोथाली पो. मकसूदनपुरा 9980264721 भारतीय जनता पार्टी 24
प्रियंका मीना 322033 मु. पो. बिच्छीदौना 9983232945 भारतीय जनता पार्टी 25